osnovano vijece mladih bihaca

Formalne i neformalne grupe mladih grada Bihaća od danas imaju predstavnika. Naime, na Osnivačkoj skupštini 21. februara 2019. godine osnovano je Vijeće mladih Grada Bihaća. Vijeće mladih Grada Bihaća je krovna organizacija mladih Grada Bihaća, a kao krovna organizacija formirano je prema Zakonu o mladima FBiH od strane tri omladinske organizacije i to: Brdsko biciklistički klub „Daj krug“, Unija studenata Univerziteta u Bihaću, te Asocijacija studenata Pravnog fakulteta.

travnik analiza

Oko 50 % mladih u Općini Travnik je nezaposleno, pokazala je Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih za područje Općine Travnik.

Rezultati Analize pokazali su i da više od 90% mladih napušta obrazovni sistem, da je u padu broj osnovaca i srednjoškolaca, ali i da oko 70% mladih još uvijek nije stupilo u bračnu zajednicu.

Analiza je urađena za potrebe izrade Strategije prema mladima za ovu općinu, a kvalitetu dokumenta trebala bi doprinijeti i činjenica da radnu grupu za izradu Strategije, pored predstavnika nadležnih ministarstava i institucija, čini i veliki broj mladih, koji su izrazili želju da aktivno učestvuju u izradi dokumenta. Riječ je o visokoobrazovanim mladim ljudima koji su na ovaj način odlučili svoje znanje iskoristiti za razvoj i unaprjeđenje svoje lokalne zajednice.

Kako je Analiza pokazala u ovoj općini živi oko 11.000 mladih, koji čine oko 20% stanovništva.

Analiza je urađena na uzorku od 504 mlade osobe, a radio je Institut za razvoj mladih KULT kao konsultant u cjelokupnom procesu izrade Strategije prema mladima za područje Općine Travnik.

Izradu Strategije realizivat će Centar za edukaciju mladih uz saradnju sa Komisijom za mlade Općine Travnik, organizacijama civilnog društva, sportskim klubovima, kulturnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim javnim ustanovama, čiji predstavnici će aktivno učestvovati u izradi Strategije. Izradu Strategije podržao je UNDP u okviru projekta ReLoad (Regionalni program lokalne demokratije Zapadnog Balkana).

 Strategija   prema   mladima je   dokument   institucija   vlasti   sa   programskim pristupom  djelovanjima  prema  mladima  što  uključuje  definirane  probleme  i  potrebe  mladih,  strateške  pravce  djelovanja  te  ciljeve  strategije  i  mjere  za  realizaciju  ciljeva  strategije.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search